Det faglige fundament

I Boligfællesskabet Bjerggade 50 arbejder vi med udgangspunkt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang med fokus på samarbejdet med beboerne. Her anvender vi forskellige tværfaglige tilgange i det daglige arbejde med beboerne. Medarbejderne har relevante og specialiserede uddannelser og kompetencer. Der er ansat en bred vifte af forskellige faggrupper såsom: Pædagoger, ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter osv. Vi bruger disse kompetencer gennem vidensdeling og sparring på tværs af faggrupper og teams.

Anerkendende pædagogik: 

Anerkendelse kommer til udtryk gennem hele den måde, man er i relation til andre på, og det udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed og respekt. Vi ser beboeren som et aktivt menneske, der med de rette betingelser kan udvikle personlige kompetencer. Det er i samspillet med den enkelte beboer, at der skabes mulighed og grobund for udvikling, oplevelse af egne ressourcer og læring. Samarbejdet og engagementet er præget af en ærlig og anerkendende tilgang til den enkelte beboer, pårørende og personalet imellem. Anerkendelse skabes i en ligeværdig relation med beboeren. Relationen er ikke ligestillet, det er pædagogen, der er ansvarlig for stemningen, omgangsformen og omgangstonen. Beboeren skal opleve et engagement i samspillet med personalet, der tydeligt signalerer positive forventninger til beboerens mestring.

Ressourceorienteret tilgang: 

I tilrettelæggelsen af det socialpædagogiske behandlingstilbud tages udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang med fokus på beboerens kompetencer og potentialer. Der problemløses ud fra en systemisk tænkning, ved at tænke cirkulært - verden forståes ud fra principper om helhed. Man problemtænker ved at overveje hvilke sammenhænge og relationer problemet indgår i. Hvilke positive erfaringer, der kan danne grundlag for de videre tiltag. Ressourcetænkningen synliggør beboerens stærke sider. At tage udgangspunkt i det positive samvær med beboeren, anser vi for udviklingsorienteret, trygheds- og tillidsskabende.

Kompetenceudvikling:

Vi er en udviklende og dynamisk arbejdsplads med fokus på læring, ny viden og faglig opkvalificering. Personalets mange forskellige kompetencer bruges gennem vidensdeling og sparring på tværs af faggrupper og fagteams. Kurser, efter- og videreuddannelse prioriteres højt.